Ciepło

ZARZĄDZENIE NR 99/2015BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 14 października 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy związanej z zaopatrzeniem w ciepło,przedłożonej przez wytwórcę ciepła(przedsiębiorstwo energetyczne) pod nazwą:Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.w Kisielicach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz stosownie do treści art. 45 i art. 49 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.– Prawo energetyczne (Jednolity tekst: Dz.U. z 2012r. poz. 1059) i w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2010 r. poz. 1291) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę na dostawę ciepła przedłożoną przez Przedsiębiorstwo Usług  Komunalnych Spółka z o.o. w Kisielicach stanowiącą załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 46/1/2015 Burmistrza Kisielic z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy związanej z zaopatrzeniem w ciepło,przedłożonej przez wytwórcę ciepła (przedsiębiorstwo energetyczne) pod nazwą:Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółkaz o.o. w Kisielicach

.§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015r.